TERMAT DHE KUSHTET

TERMAT DHE KUSHTET

Marrëveshje ndërmjet Përdoruesit dhe www.sorenscosmetics.eu

Mirë se vini në www.sorenscosmetics.eu. Faqja e internetit www.sorenscosmetics.eu (“Sajti”) përbëhet nga faqe të ndryshme interneti të operuara nga Sorens Cosmetics, LLC (“Sorens”). www.sorenscosmetics.eu ju ofrohet me kusht që të pranoni pa modifikuar termat, kushtet dhe njoftimet e përfshira këtu (“Kushtet”). Përdorimi juaj i www.sorenscosmetics.eu përbën marrëveshjen tuaj për të gjitha këto Kushte. Ju lutemi lexoni me kujdes këto kushte dhe mbani një kopje të tyre për referencë.

www.sorenscosmetics.eu është një faqe për tregti elektronike.

Sorens Cosmetics është një faqe interneti e-commerce e dyqaneve online e krijuar me qëllim të marketingut dhe shitjes së produkteve kozmetike Sorens Cosmetics, LLC.

Privatësia

Përdorimi juaj i www.sorenscosmetics.eu është subjekt i Politikës së Privatësisë së Sorens. Ju lutemi rishikoni Politikën tonë të Privatësisë, e cila gjithashtu drejton faqen dhe informon përdoruesit për praktikat tona të mbledhjes së të dhënave.

Komunikimet Elektronike

Vizita në www.sorenscosmetics.eu ose dërgimi i emaileve te Sorens përbën komunikim elektronik. Ju pranoni të merrni komunikime elektronike dhe jeni dakord që të gjitha marrëveshjet, njoftimet, zbulimet dhe komunikimet e tjera që ne ju ofrojmë në mënyrë elektronike, përmes emailit dhe në faqen e internetit, plotësojnë çdo kërkesë ligjore që komunikime të tilla të jenë me shkrim.

Llogaria juaj

Nëse përdorni këtë faqe, ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj dhe për kufizimin e aksesit në kompjuterin tuaj, dhe ju pranoni të pranoni përgjegjësinë për të gjitha aktivitetet që ndodhin nën llogarinë ose fjalëkalimin tuaj. Ju nuk mund të caktoni ose transferoni llogarinë tuaj te ndonjë person ose subjekt tjetër. Ju e pranoni se Sorens nuk është përgjegjës për aksesin e palëve të treta në llogarinë tuaj që rezulton nga vjedhja ose shpërdorimi i llogarisë suaj. Sorens dhe bashkëpunëtorët e tij rezervojnë të drejtën të refuzojnë ose anulojnë shërbimin, të mbyllin llogaritë ose të heqin ose modifikojnë përmbajtjen sipas gjykimit tonë.

Fëmijët nën trembëdhjetë vjeç

Sorens nuk mbledh me vetëdije, qoftë online apo offline, informacione personale nga persona nën moshën trembëdhjetë vjeç. Nëse jeni nën 18 vjeç, mund të përdorni www.sorenscosmetics.eu vetëm me lejen e një prindi ose kujdestari.

Politika e anulimit/rimbursimit

Ne pranojmë kthime nëse produktet nuk janë dëmtuar dhe përdorur më shumë se 20% të peshës totale neto. Afati kohor për kthimin është 30 ditë nga data e dërgesës dhe rimbursimi do të përpunohet deri në 7 ditë pune nga marrja e produkteve. Etiketa e kthimit do të sigurohet dhe rimbursimi do të kreditohet në të njëjtën mënyrë të përdorur për pagesë. Nëse kthimi tentohet pas 30 ditësh nga data origjinale e dërgesës, ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë rimbursimin/kthimin.

Për të shkëmbyer produktet, ato duhet të kthehen në paketimin origjinal dhe të papërdorura. Një etiketë kthimi do t’ju ofrohet. Ne rezervojmë të drejtën të refuzojmë shkëmbimin nëse ai tentohet pas 15 ditësh nga data origjinale e dërgesës ose nëse konstatojmë se produktet janë përdorur ose dëmtuar në ndonjë mënyrë. Për pyetje të mëtejshme ju lutemi na kontaktoni në info@sorenscosmetics.com

Lidhje me faqet e palëve të treta/shërbimet e palëve të treta

www.sorenscosmetics.eu mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera të internetit (“Sajtet e lidhura”). Sajtet e lidhura nuk janë nën kontrollin e Sorens dhe Sorens nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë sajti të lidhur, duke përfshirë pa kufizim çdo lidhje të përmbajtur në një sajt të lidhur, ose çdo ndryshim ose përditësim në një sajt të lidhur. Sorens po ju ofron këto lidhje vetëm si lehtësi, dhe përfshirja e ndonjë lidhjeje nuk nënkupton miratimin e faqes nga Sorens ose ndonjë lidhje me operatorët e saj.

Disa shërbime të disponueshme nëpërmjet www.sorenscosmetics.eu ofrohen nga sajte dhe organizata të palëve të treta. Duke përdorur çdo produkt, shërbim ose funksionalitet me origjinë nga domeni www.sorenscosmetics.eu, ju pranoni dhe pranoni që Sorens mund të ndajë informacione dhe të dhëna të tilla me çdo palë të tretë me të cilën Sorens ka një marrëdhënie kontraktuale për të ofruar produktin, shërbimin e kërkuar, ose funksionalitet në emër të përdoruesve dhe klientëve të www.sorenscosmetics.eu.

Asnjë përdorim i paligjshëm ose i ndaluar/pronë intelektuale

Juve ju jepet një licencë joekskluzive, e patransferueshme, e revokueshme për të hyrë dhe përdorur www.sorenscosmetics.eu në mënyrë rigoroze sipas këtyre kushteve të përdorimit. Si kusht për përdorimin tuaj të faqes, ju i garantoni Sorens se nuk do ta përdorni faqen për asnjë qëllim që është i paligjshëm ose i ndaluar nga këto Kushte. Ju nuk mund ta përdorni faqen në asnjë mënyrë që mund të dëmtojë, çaktivizojë, mbingarkojë ose dëmtojë Faqen ose të ndërhyjë në përdorimin dhe kënaqësinë e saj nga ndonjë palë tjetër. Ju nuk mund të merrni ose të përpiqeni të merrni ndonjë material ose informacion përmes ndonjë mjeti që nuk është vënë në dispozicion ose nuk parashikohet qëllimisht përmes Faqes.

E gjithë përmbajtja e përfshirë si pjesë e Shërbimit, si teksti, grafika, logot, imazhet, si dhe përmbledhja e tyre, dhe çdo softuer i përdorur në sit, është pronë e Sorens ose furnizuesve të tij dhe mbrohet nga e drejta e autorit dhe ligje të tjera që mbrojnë pronësinë intelektuale dhe të drejtat e pronësisë. Ju pranoni të respektoni dhe respektoni të gjitha njoftimet, legjendat ose kufizimet e tjera të të drejtës së autorit dhe pronësore të përfshira në çdo përmbajtje të tillë dhe nuk do të bëni asnjë ndryshim në to.

Ju nuk do të modifikoni, publikoni, transmetoni, riprodhoni, merrni pjesë në transferim ose shitje, nuk do të krijoni vepra të prejardhura, ose në asnjë mënyrë nuk do të shfrytëzoni ndonjë nga përmbajtjet, tërësisht ose pjesërisht, që gjenden në sit. Përmbajtja e Soren nuk është për rishitje. Përdorimi i faqes nga ana juaj nuk ju jep të drejtën të bëni ndonjë përdorim të paautorizuar të ndonjë përmbajtje të mbrojtur, dhe në veçanti, ju nuk do të fshini ose ndryshoni asnjë të drejtë pronësie ose njoftime për atribuime në asnjë përmbajtje. Ju do të përdorni përmbajtjen e mbrojtur vetëm për përdorimin tuaj personal dhe nuk do të përdorni asnjë tjetër përmbajtje pa lejen e shprehur me shkrim të Sorens dhe pronarit të së drejtës së autorit. Ju pranoni që nuk fitoni asnjë të drejtë pronësie në asnjë përmbajtje të mbrojtur. Ne nuk ju japim asnjë licencë, të shprehur apo të nënkuptuar, për pronësinë intelektuale të Sorens ose licensuesve tanë, përveçse siç autorizohet shprehimisht nga këto Kushte.

Llogaritë e palëve të treta

Ju do të jeni në gjendje të lidhni llogarinë tuaj Sorens me llogaritë e palëve të treta. Duke lidhur llogarinë tuaj të Sorens me llogarinë tuaj të palës së tretë, ju pranoni dhe pranoni që po pranoni lëshimin e vazhdueshëm të informacionit për ju tek të tjerët (nga cilësimet tuaja të privatësisë në ato sajte të palëve të treta). Nëse nuk dëshironi që informacioni për ju të shpërndahet në këtë mënyrë, mos e përdorni këtë funksion.

Përdoruesit Ndërkombëtarë

Shërbimi kontrollohet, operohet dhe administrohet nga Sorens nga zyrat tona brenda SHBA-së. Nëse aksesoni Shërbimin nga një vendndodhje jashtë SHBA-së, ju jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me të gjitha ligjet lokale. Ju pranoni që nuk do të përdorni përmbajtjen e Sorens të aksesuar përmes www.sorenscosmetics.eu në asnjë vend ose në ndonjë mënyrë të ndaluar nga ndonjë ligj, kufizim ose rregullore në fuqi.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni, mbroni dhe mbani të padëmshëm Sorens, oficerët, drejtorët, punonjësit, agjentët dhe palët e treta të tij, për çdo humbje, kosto, detyrime dhe shpenzime (përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatit) në lidhje me ose që lindin nga përdorimi ose pamundësia juaj për të përdorur faqen ose shërbimet, çdo postim të përdoruesit të bërë nga ju, shkeljen nga ana juaj të kushteve të kësaj Marrëveshjeje ose shkeljen nga ana juaj të çdo të drejte të një pale të tretë, ose shkeljen nga ana juaj të çdo ligji, rregulli ose rregulloreje në fuqi. Sorens rezervon të drejtën, me shpenzimet e veta, të marrë përsipër mbrojtjen dhe kontrollin ekskluziv të çdo çështjeje që përndryshe i nënshtrohet dëmshpërblimit nga ju, në këtë rast ju do të bashkëpunoni plotësisht me Sorens për të kërkuar çdo mbrojtje të disponueshme.

Arbitrazhi

Në rast se palët nuk janë në gjendje të zgjidhin ndonjë mosmarrëveshje ndërmjet tyre që rrjedh nga ose në lidhje me këto Kushte dhe Kushte, ose ndonjë dispozitë të këtij neni, qoftë në kontratë, dëmshpërblim, ose ndryshe në ligj ose në barazi për dëmet ose ndonjë lehtësim tjetër, atëherë një mosmarrëveshje e tillë do të zgjidhet vetëm me arbitrazh përfundimtar dhe detyrues sipas Aktit Federal të Arbitrazhit, i drejtuar nga një arbitër i vetëm neutral dhe i administruar nga Shoqata Amerikane e Arbitrazhit, ose një shërbim i ngjashëm arbitrazhi i zgjedhur nga palët, në një vend për të cilin palët kanë rënë dakord reciprokisht. . Vendimi i arbitrit do të jetë përfundimtar dhe mund të vendoset mbi të në çdo gjykatë që ka juridiksion. Nëse ndonjë veprim ligjor ose i drejtë, procedim ose arbitrazh lind nga ose ka të bëjë me këto Kushte dhe Kushte, pala mbizotëruese do të ketë të drejtë të rikuperojë kostot e saj dhe tarifat e arsyeshme të avokatit. Palët bien dakord të arbitrojnë të gjitha mosmarrëveshjet dhe pretendimet në lidhje me këto Kushte dhe Kushte ose çdo mosmarrëveshje që lind si rezultat i këtyre Kushteve dhe Kushteve, qoftë drejtpërdrejt ose tërthorazi, duke përfshirë pretendimet e dëmshpërblimit që janë rezultat i këtyre Kushteve dhe Kushteve. Palët bien dakord që Akti Federal i Arbitrazhit rregullon interpretimin dhe zbatimin e kësaj dispozite. E gjithë mosmarrëveshja, përfshirë shtrirjen dhe zbatueshmërinë e kësaj dispozite të arbitrazhit, do të përcaktohet nga arbitri. Kjo dispozitë arbitrazhi do t’i mbijetojë përfundimit të këtyre Kushteve dhe Kushteve.

Heqja dorë nga veprimet e klasës

Çdo arbitrazh sipas këtyre Kushteve dhe Kushteve do të zhvillohet në baza individuale; arbitrazhet klasore dhe veprimet klasore/përfaqësuese/ kolektive nuk lejohen. PALET PAJTOHEN QE NJE PAL MUND TE SJELL PRETENDIM KUNDREJT TJETERVE VETËM NË KAPITETIN E SECILIT, DHE JO SI PADITËS APO ANËTAR KLASË NË NDONJË KLASE TË SHQYRTUESHME, KOLEKTIVE DHE PARAQUESE TORNEY VEPRIM TË PËRGJITHSHËM KUNDËR TJETRI. Për më tepër, përveç rasteve kur ju dhe Sorens bini dakord ndryshe, arbitri nuk mund të konsolidojë pretendimet e më shumë se një personi dhe nuk mund të kryesojë ndryshe çdo formë të një procesi përfaqësues ose të klasës.

Mohim përgjegjësie

INFORMACIONI, Softueri, PRODUKTET DHE SHËRBIMET E PËRFSHIRË NË APO TË DISPOZIME NË SITE MUND TË PËRFSHIJË PASAKTËSI OSE GABIME TIPOGRAFIKE. NDRYSHIMET I SHTOJEN PERIODIKAL INFORMACIONIT KËTU. SORENS COSMETICS, LLC DHE/OSE FURNIZUESIT E SAJ MUND TË BËJNË PËRMIRËSIME DHE/OSE NDRYSHIME NË SITE NË ÇDO KOHË.

SORENS COSMETICS, LLC DHE/OSE FURNIZUESIT E SAJ NUK BËJNË PËRFAQËSIM RRETH PËRSHTATSHMËRISË, BESUESHMËRISË, DISPONUESHMËRISË, KOHËSISË DHE SAKTËSISË TË INFORMACIONIT, SOFTWAREVE, PRODUKTEVE DHE SHËRBIMEVE TË KOMUNAVE QËLLIMI. NË SHPËNDAJEN MAKSIME TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, TË GJITHA INFORMACIONET, SOFTUERI, PRODUKTET, SHËRBIMET DHE GRAFIKAT NË LIDHUR TË KËTË JAPËN “SIÇ ËSHTË” PA GARANCI APO KUSHT TË ASNJË LLOJE. SORENS COSMETICS, LLC DHE/OSE FURNIZUESIT E SAJ ME KËTU HEQEN TË GJITHA GARANCITË DHE KUSHTET LIDHUR ME KËTË INFORMACION, SOFTWARE, PRODUKTET, SHËRBIMET DHE PËRFSHIRJEN E GRAFIKËVE PËRFSHIRJE LITY, PËRSHTATJE PËR NJË QËLLIM TË VEÇANTË, TITULLI DHE MOS SHKELJE .

NE SHTESIN MAKSIMAL TE LEJUAR NGA LIGJI NE ASNJE RAST SORENS COSMETICS, LLC DHE/OSE FURNIZUESIT TE SAJ DO TE JENE PERGJIGJE PER ASNJEN E DREJTET, TE INDIREKTE, NDËSHKIMORE, NDËSHKIMORE, SPECIALUESE PËRFSHIRË, PA KUFIZIM, DËME PER HUMBJE TË PËRDORIMIT, TË TË DHËNAVE APO FITIMET, QË RIDHEN NGA OSE NË NDONJË MËNYRË TË LIDHUR ME PËRDORIMIN OSE PERFORMANCËN TË SITIT, ME VONESË OSE PAMUNDËSI PËR PËRDORIM TË SITIT APO SHËRBIME TË LIDHUR SHËRBIMET E SHËRBIMIT TË, FORËZIMIT, ATION , PRODUKTET, PRODUKTET, SHËRBIMET DHE GRAFIA NË LIDHJE TË PËRFITUARA PËRMES SITETIT, OSE PËR TË NDRYSHËM QË RIDHEN NGA PËRDORIMI I SITETIT, NË BAZUAR NË KONTRATË, DËSHIME, PAKUJDESJE, TË TJERA CS, LLC OSE NDONJE FURNIZUES I SAJ ESHTE KESHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE. SEPSE DISA SHTETE/JURISDIKSIONE NUK LEJOJNË PËRJASHTIM APO KUFIZIMIN E PËRGJEGJËSISË PËR DËME PAJESORE APO RASTËSISHME, KUFIZIMI I MËSIPËRM MUND TË MOS TË ZBATOHET PËR JU. NËSE JU JENI I KËNAQUR ME NJË PJESË TË SITIT, OSE ME NJË NJË KËTO KUSHTE PËRDORIMI, zgjidhja juaj e vetme dhe EKSKLUZIVE ËSHTË TË NDËRPRERSH PËRDORIMIN E Sajtit.

Kufizim i përfundimit/qasjes

Sorens rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij, të ndërpresë aksesin tuaj në Faqe dhe shërbimet e lidhura me to ose ndonjë pjesë të tyre në çdo kohë, pa paralajmërim. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, kjo marrëveshje rregullohet nga ligjet e Shtetit të Nju Jorkut dhe ju pranoni juridiksionin dhe vendin ekskluziv të gjykatave në Nju Jork në të gjitha mosmarrëveshjet që lindin nga ose kanë të bëjnë me përdorimin e sitit . Përdorimi i Faqes është i paautorizuar në çdo juridiksion që nuk i jep efekt të gjitha dispozitave të këtyre Kushteve, duke përfshirë, pa kufizim, këtë seksion.

Ju pranoni që asnjë sipërmarrje e përbashkët, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie nuk ekziston midis jush dhe Sorens si rezultat i kësaj marrëveshjeje ose përdorimit të Faqes. Performanca e kësaj marrëveshjeje nga Sorens i nënshtrohet ligjeve dhe proceseve ligjore ekzistuese dhe asgjë e përfshirë në këtë marrëveshje nuk cenon të drejtën e Sorens për t’u pajtuar me kërkesat ose kërkesat qeveritare, gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në lidhje me përdorimin tuaj të faqes ose informacionin e dhënë ose mbledhur nga Sorens në lidhje me një përdorim të tillë. Nëse ndonjë pjesë e kësaj marrëveshjeje përcaktohet të jetë e pavlefshme ose e pazbatueshme sipas ligjit në fuqi, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, mohimet e garancisë dhe kufizimet e përgjegjësisë të përcaktuara më sipër, atëherë dispozita e pavlefshme ose e pazbatueshme do të konsiderohet e zëvendësuar nga një dispozitë e vlefshme dhe e detyrueshme që përputhet më së afërmi me qëllimin e dispozitës fillestare dhe pjesa e mbetur e marrëveshjes do të vazhdojë të jetë në fuqi.

Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe këtu, kjo marrëveshje përbën të gjithë marrëveshjen midis përdoruesit dhe Sorens në lidhje me sitin dhe zëvendëson të gjitha komunikimet dhe propozimet e mëparshme ose të njëkohshme, qofshin ato elektronike, me gojë ose me shkrim, midis përdoruesit dhe Sorens në lidhje me sitin. Një version i printuar i kësaj marrëveshjeje dhe çdo njoftim i dhënë në formë elektronike do të pranohen në procedurat gjyqësore ose administrative të bazuara ose në lidhje me këtë marrëveshje në të njëjtën masë dhe subjekt i të njëjtave kushte si dokumentet dhe regjistrimet e tjera të biznesit të krijuara dhe të mbajtura fillimisht në shtyp. formë. Është dëshira e shprehur e palëve që kjo marrëveshje dhe të gjitha dokumentet përkatëse të jenë të shkruara në gjuhën angleze.

Ndryshimet në Kushtet

Sorens rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij, të ndryshojë Kushtet sipas të cilave ofrohet www.sorenscosmetics.eu. Versioni më aktual i Kushteve do të zëvendësojë të gjitha versionet e mëparshme. Sorens ju inkurajon të rishikoni periodikisht Kushtet për të qëndruar të informuar për përditësimet tona.

Na kontaktoni

Sorens mirëpret pyetjet ose komentet tuaja në lidhje me Kushtet:

Sheshi Robert Schuman Nr 2-4, Niveli 6,1040 Bruksel

Adresa e emailit: info@sorenscosmetics.eu

telefoni: +32- 02 403 3679

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋