VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Avtal mellan användaren och www.sorenscosmetics.eu

Välkommen till www.sorenscosmetics.eu. Webbplatsen www.sorenscosmetics.eu (”Webbplatsen”) består av olika webbsidor som drivs av Sorens Cosmetics, LLC (”Sorens”). www.sorenscosmetics.eu erbjuds till dig under förutsättning att du accepterar de villkor och meddelanden som finns här (nedan kallade ”villkoren”) utan ändringar. När du använder www.sorenscosmetics.eu godkänner du alla dessa villkor. Läs dessa villkor noggrant och spara en kopia av dem som referens.

www.sorenscosmetics.eu är en webbplats för e-handel.

Sorens Cosmetics är en webbplats för e-handel som skapats för att marknadsföra och sälja Sorens Cosmetics, LLC:s kosmetikaprodukter.

Integritet

Din användning av www.sorenscosmetics.eu omfattas av Sorens sekretesspolicy. Läs vår sekretesspolicy, som också reglerar webbplatsen och informerar användarna om våra metoder för datainsamling.

Elektroniska kommunikationer

Att besöka www.sorenscosmetics.eu eller skicka e-post till Sorens är elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller alla rättsliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Ditt konto

Om du använder den här webbplatsen är du ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord och för att begränsa åtkomsten till din dator, och du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord. Du får inte överlåta eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet. Du bekräftar att Sorens inte är ansvarig för tredje parts åtkomst till ditt konto till följd av stöld eller förskingring av ditt konto. Sorens och dess samarbetspartners förbehåller sig rätten att vägra eller avbryta service, avsluta konton eller ta bort eller redigera innehåll efter eget gottfinnande.

Barn under tretton år

Sorens samlar inte medvetet in personlig information från personer under tretton år, varken online eller offline. Om du är under 18 år får du använda www.sorenscosmetics.eu endast med tillstånd av en förälder eller vårdnadshavare.

Avbokning/återbetalningspolicy

Vi accepterar returer om produkterna inte har skadats och om de har använts mer än 20 % av den totala nettovikten. Tidsramen för returen är 15 dagar från leveransdatumet och återbetalningen kommer att behandlas upp till 7 arbetsdagar från det att du fått tillbaka produkterna. Returetiketten kommer att tillhandahållas och återbetalningen kommer att krediteras på samma metod som användes för betalningen. Om du försöker returnera varan efter 15 dagar från det ursprungliga leveransdatumet förbehåller vi oss rätten att vägra återbetalning/retur.

För att byta ut produkter måste de returneras i originalförpackningen och vara oanvända. Du kommer att få en returetikett. Vi förbehåller oss rätten att vägra utbyte om det görs efter 15 dagar från det ursprungliga leveransdatumet eller om vi upptäcker att produkterna har använts eller skadats på något sätt. För ytterligare frågor, vänligen kontakta oss på care@sorenscosmetics.com

Länkar till tredje parts webbplatser/tjänster från tredje part

www.sorenscosmetics.eu kan innehålla länkar till andra webbplatser (”länkade webbplatser”). Sorens kontrollerar inte de länkade webbplatserna och Sorens ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats, inklusive men inte begränsat till länkar som finns på en länkad webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en länkad webbplats. Sorens tillhandahåller dessa länkar till dig endast som en bekvämlighet, och inkluderandet av en länk innebär inte att Sorens godkänner webbplatsen eller har någon koppling till dess operatörer.

Vissa tjänster som tillhandahålls via www.sorenscosmetics.eu levereras av webbplatser och organisationer från tredje part. Genom att använda en produkt, tjänst eller funktionalitet som härrör från www.sorenscosmetics.eu-domänen godkänner du härmed och samtycker till att Sorens kan dela sådan information och data med en tredje part som Sorens har ett avtalsförhållande med för att tillhandahålla den begärda produkten, tjänsten eller funktionaliteten för www.sorenscosmetics.eu-användare och kunder.

Ingen olaglig eller förbjuden användning/intellektuell egendom

Du beviljas en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och återkallelig licens för att få tillgång till och använda www.sorenscosmetics.eu i enlighet med dessa användarvillkor. Som ett villkor för din användning av webbplatsen garanterar du Sorens att du inte kommer att använda webbplatsen för något ändamål som är olagligt eller förbjudet enligt dessa villkor. Du får inte använda webbplatsen på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra webbplatsen eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av webbplatsen. Du får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på något sätt som inte avsiktligt görs tillgängligt eller tillhandahålls via webbplatsen.

Allt innehåll som ingår som en del av tjänsten, såsom text, grafik, logotyper, bilder, samt sammanställningen av dessa och all programvara som används på webbplatsen, är Sorens eller dess leverantörers egendom och skyddas av upphovsrätt och andra lagar som skyddar immateriella rättigheter och äganderätt. Du samtycker till att iaktta och följa alla meddelanden om upphovsrätt och andra äganderättsliga meddelanden, legender eller andra begränsningar som finns i sådant innehåll och du kommer inte att göra några ändringar i detta.

Du får inte ändra, publicera, överföra, göra reverse engineering, delta i överföringen eller försäljningen, skapa avledda verk eller på något sätt utnyttja något av innehållet, helt eller delvis, som finns på webbplatsen. Sorens innehåll får inte säljas vidare. Din användning av webbplatsen ger dig inte rätt att göra någon otillåten användning av skyddat innehåll, och du får i synnerhet inte radera eller ändra några äganderätts- eller tilldelningsnotiser i något innehåll. Du kommer att använda skyddat innehåll endast för personligt bruk och kommer inte att använda innehållet på annat sätt utan Sorens och upphovsrättsinnehavarens uttryckliga skriftliga tillstånd. Du samtycker till att du inte förvärvar några äganderätter till skyddat innehåll. Vi beviljar dig inga licenser, uttryckliga eller underförstådda, till Sorens eller våra licensgivare immateriella rättigheter, förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor.

Tredjepartskonton

Du kommer att kunna koppla ditt Sorens-konto till konton hos tredje part. Genom att ansluta ditt Sorens-konto till ditt tredjepartskonto bekräftar och godkänner du att du samtycker till att information om dig kontinuerligt lämnas ut till andra (i enlighet med dina sekretessinställningar på dessa tredjepartssajter). Om du inte vill att information om dig ska delas på detta sätt ska du inte använda den här funktionen.

Internationella användare

Tjänsten kontrolleras, drivs och administreras av Sorens från våra kontor i USA. Om du använder tjänsten från en plats utanför USA är du ansvarig för att följa alla lokala lagar. Du samtycker till att du inte kommer att använda Sorens-innehållet som nås via www.sorenscosmetics.eu i något land eller på något sätt som är förbjudet enligt tillämpliga lagar, restriktioner eller förordningar.

Skadestånd

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Sorens, dess tjänstemän, direktörer, anställda, agenter och tredje part skadeslösa för alla förluster, kostnader, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) som har samband med eller uppstår till följd av din användning av eller oförmåga att använda webbplatsen eller tjänsterna, alla användarinlägg som gjorts av dig, din överträdelse av något villkor i detta avtal eller din överträdelse av någon tredje parts rättigheter, eller din överträdelse av tillämpliga lagar, regler eller bestämmelser. Sorens förbehåller sig rätten att, på egen bekostnad, ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som annars är föremål för ersättning från dig, i vilket fall du kommer att samarbeta fullt ut med Sorens för att hävda alla tillgängliga försvar.

Skiljedomsförfarande

Om parterna inte kan lösa någon tvist mellan dem som uppstår till följd av eller rörande dessa villkor eller någon bestämmelse i dessa, oavsett om det rör sig om avtal, skadestånd eller annan lag eller rätt till skadestånd eller annan ersättning, ska en sådan tvist lösas endast genom slutgiltig och bindande skiljedom i enlighet med Federal Arbitration Act, som utförs av en enda neutral skiljedomare och administreras av American Arbitration Association, eller en liknande skiljedomstjänst som valts av parterna, på en plats som parterna gemensamt kommit överens om. Skiljedomarens utslag ska vara slutgiltigt, och domen kan meddelas på grundval av det i vilken domstol som helst som har behörighet. I händelse av att en rättslig eller rättvis talan, ett förfarande eller ett skiljeförfarande uppstår ur eller rör dessa villkor ska den vinnande parten ha rätt att få sina kostnader och rimliga advokatarvoden tillbaka. Parterna är överens om att medla i alla tvister och anspråk i samband med dessa villkor eller tvister som uppstår till följd av dessa villkor, direkt eller indirekt, inklusive skadeståndsrättsliga anspråk som är en följd av dessa villkor. Parterna är överens om att den federala lagen om skiljedom reglerar tolkningen och tillämpningen av denna bestämmelse. Hela tvisten, inklusive omfattningen och verkställbarheten av denna skiljedomsklausul, ska avgöras av skiljemannen. Denna skiljedomsbestämmelse ska fortsätta att gälla även efter det att dessa villkor har upphört att gälla.

Avstående från grupptalan

Alla skiljeförfaranden enligt dessa villkor kommer att äga rum på individuell basis; gruppskiljeförfaranden och grupp/representativa/kollektiva åtgärder är inte tillåtna. PARTERNA ÄR ÖVERENS OM ATT EN PART ENDAST KAN GÖRA ANSPRÅK PÅ DEN ANDRA PARTEN I VARSIN ENSKILD EGENSKAP, OCH INTE SOM KÄRANDE ELLER GRUPPMEDLEM I ETT FÖRMODAT KLASS-, KOLLEKTIV- OCH/ELLER REPRESENTATIVT FÖRFARANDE, T.EX. I FORM AV EN PRIVATRÄTTSLIG TALAN MOT DEN ANDRA PARTEN. Om inte både du och Sorens kommer överens om något annat får skiljemannen inte konsolidera mer än en persons anspråk och får inte heller på annat sätt leda någon form av representativt förfarande eller gruppförfarande.

Ansvarsfriskrivning

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER ÄR TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL INFORMATIONEN I DETTA DOKUMENT. SORENS COSMETICS, LLC OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER ÄNDRINGAR PÅ WEBBPLATSEN.

SORENS COSMETICS, LLC OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER GÖR INGA UTFÄSTELSER OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, TILLGÄNGLIGHETEN, AKTUALITETEN OCH NOGGRANNHETEN HOS INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH DEN RELATERADE GRAFIKEN SOM FINNS PÅ WEBBPLATSEN FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL. I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH TILLHÖRANDE GRAFIK ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI ELLER VILLKOR. SORENS COSMETICS, LLC OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DENNA INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT OCH ICKE ÖVERTRÄDELSE.

I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA SORENS COSMETICS, LLC OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, STRAFFRÄTTSLIGA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR FÖR FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLADE TILL ANVÄNDNINGEN ELLER UTFÖRANDET AV WEBBPLATSEN, MED FÖRSENINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER RELATERADE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDET AV ELLER UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN, OAVSETT OM DET GRUNDAR SIG PÅ AVTAL, SKADESTÅND, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM SORENS COSMETICS, LLC ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SKADOR. EFTERSOM VISSA STATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER TILLFÄLLIGA SKADOR, KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER FÖR DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN ELLER MED NÅGOT AV DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DIN ENDA OCH EXKLUSIVA ÅTGÄRD ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN.

Uppsägning/åtkomstbegränsning

Sorens förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta din tillgång till webbplatsen och tillhörande tjänster eller delar av dessa när som helst och utan föregående meddelande. I den utsträckning som lagen tillåter regleras detta avtal av lagarna i staten New York och du samtycker härmed till att domstolarna i New York har exklusiv jurisdiktion och behörighet i alla tvister som uppstår till följd av eller i samband med användningen av webbplatsen. Användning av webbplatsen är otillåten i alla jurisdiktioner som inte ger effekt åt alla bestämmelser i dessa villkor, inklusive, utan begränsning, detta avsnitt.

Du samtycker till att det inte finns något samriskföretag, partnerskap, anställning eller agentförhållande mellan dig och Sorens till följd av detta avtal eller användningen av webbplatsen. Sorens genomförande av detta avtal är underställt gällande lagar och juridiska processer, och inget i detta avtal är ett undantag från Sorens rätt att uppfylla myndigheters, domstolars och brottsbekämpande krav eller önskemål som rör din användning av webbplatsen eller information som Sorens tillhandahåller eller samlar in med avseende på sådan användning. Om någon del av detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogenomförbar enligt tillämplig lag, inklusive, men inte begränsat till, garantiavslagen och ansvarsbegränsningarna som anges ovan, kommer den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen att anses ersatt av en giltig, verkställbar bestämmelse som närmast motsvarar den ursprungliga bestämmelsens avsikt och resten av avtalet ska fortsätta att gälla.

Om inget annat anges i detta avtal utgör detta avtal hela avtalet mellan användaren och Sorens med avseende på webbplatsen och det ersätter all tidigare eller samtidig kommunikation och alla förslag, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, mellan användaren och Sorens med avseende på webbplatsen. En tryckt version av detta avtal och av alla meddelanden som ges i elektronisk form ska kunna godkännas i rättsliga eller administrativa förfaranden som grundar sig på eller har samband med detta avtal i samma utsträckning och på samma villkor som andra affärshandlingar och register som ursprungligen genererats och bevarats i tryckt form. Det är parternas uttryckliga önskan att detta avtal och alla tillhörande dokument ska vara skrivna på engelska.

Ändringar av villkoren

Sorens förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra de villkor enligt vilka www.sorenscosmetics.eu erbjuds. Den senaste versionen av villkoren ersätter alla tidigare versioner. Sorens uppmuntrar dig att regelbundet granska villkoren för att hålla dig informerad om våra uppdateringar.

Kontakta oss

Sorens välkomnar dina frågor eller kommentarer om villkoren:

1. Nivå 6, Schuman roundabout 2-4, 1040 Bryssel.
2. Stationsplein 4 buss 21 8000 Brugge

E-postadress: care@sorenscosmetics.eu

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋