ZASADY I WARUNKI

ZASADY I WARUNKI

Umowa pomiędzy Użytkownikiem a www.sorenscosmetics.eu

Witamy na stronie www.sorenscosmetics.eu. Strona internetowa www.sorenscosmetics.eu („Witryna”) składa się z różnych stron internetowych obsługiwanych przez Sorens Cosmetics, LLC („Sorens”). www.sorenscosmetics.eu jest oferowana użytkownikowi pod warunkiem akceptacji przez niego bez modyfikacji zasad, warunków i uwag zawartych w niniejszym dokumencie („Warunki”). Korzystanie z witryny www.sorenscosmetics.eu oznacza zgodę na wszystkie takie Warunki. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zachowanie ich kopii w celach informacyjnych.

www.sorenscosmetics.eu to witryna handlu elektronicznego.

Sorens Cosmetics to serwis e-commerce sklepu internetowego stworzony w celu marketingu i sprzedaży produktów kosmetycznych Sorens Cosmetics, LLC.

Prywatność

Korzystanie z witryny www.sorenscosmetics.eu podlega Polityce prywatności firmy Sorens. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, która reguluje również Stronę i informuje użytkowników o naszych praktykach gromadzenia danych.

Komunikacja elektroniczna

Odwiedzanie strony www.sorenscosmetics.eu lub wysyłanie wiadomości e-mail do Sorens stanowi komunikację elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikacji elektronicznej i zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inna komunikacja, którą dostarczamy Ci drogą elektroniczną, pocztą elektroniczną i na Stronie, spełniają wszelkie wymogi prawne, zgodnie z którymi taka komunikacja ma formę pisemną.

Twoje konto

Jeśli korzystasz z tej witryny, jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadzasz się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła. Nie możesz cedować ani w żaden inny sposób przekazywać swojego konta żadnej innej osobie lub podmiotowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Sorens nie ponosi odpowiedzialności za dostęp osób trzecich do Twojego konta w wyniku kradzieży lub sprzeniewierzenia konta. Sorens i jej współpracownicy zastrzegają sobie prawo do odmowy lub anulowania usługi, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji treści według własnego uznania.

Dzieci poniżej trzynastego roku życia

Sorens nie zbiera świadomie, ani online, ani offline, danych osobowych od osób poniżej trzynastego roku życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz korzystać ze strony www.sorenscosmetics.eu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

Zasady anulowania/zwrotu pieniędzy

Przyjmujemy zwroty, jeśli produkty nie zostały uszkodzone i zostały wykorzystane w ilości przekraczającej 20% całkowitej wagi netto. Termin zwrotu wynosi 30 dni od daty wysyłki, a zwrot środków zostanie zrealizowany do 7 dni roboczych od otrzymania produktów. Zostanie dostarczona etykieta zwrotna, a zwrot środków zostanie zwrócony tą samą metodą, której użyto do płatności. Jeżeli próba zwrotu zostanie podjęta po 30 dniach od pierwotnej daty wysyłki, zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu pieniędzy.

Aby wymienić produkty, należy je zwrócić w oryginalnym opakowaniu i nieużywane. Otrzymasz etykietę zwrotną. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wymiany, jeśli zostanie ona podjęta po upływie 15 dni od pierwotnej daty wysyłki lub jeśli stwierdzimy, że produkty były używane lub w jakikolwiek sposób uszkodzone. W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem info@sorenscosmetics.com

Linki do witryn/usług stron trzecich

www.sorenscosmetics.eu może zawierać łącza do innych stron internetowych („Witryny powiązane”). Powiązane Witryny nie podlegają kontroli firmy Sorens i Sorens nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek Połączonych Stron, w tym między innymi za wszelkie łącza zawarte w Powiązanej Witrynie ani za jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje Powiązanej Strony. Sorens udostępnia Państwu te łącza jedynie dla wygody, a zamieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia witryny przez firmę Sorens ani jakichkolwiek powiązań z jej operatorami.

Niektóre usługi udostępniane za pośrednictwem witryny www.sorenscosmetics.eu są świadczone przez strony i organizacje zewnętrzne. Korzystając z dowolnego produktu, usługi lub funkcjonalności pochodzącej z domeny www.sorenscosmetics.eu, niniejszym potwierdzasz i wyrażasz zgodę na to, że Sorens może udostępniać takie informacje i dane jakiejkolwiek stronie trzeciej, z którą Sorens posiada stosunek umowny w celu dostarczenia żądanego produktu, usługi, lub funkcjonalności w imieniu użytkowników i klientów www.sorenscosmetics.eu.

Zakaz nielegalnego lub zabronionego użytkowania/własności intelektualnej

Otrzymujesz niewyłączną, nieprzenoszalną, odwołalną licencję na dostęp i korzystanie ze strony www.sorenscosmetics.eu ściśle według niniejszych warunków użytkowania. Warunkiem korzystania z Witryny jest gwarancja wobec firmy Sorens, że nie będziesz korzystać z Witryny w żadnym celu niezgodnym z prawem lub zabronionym przez niniejsze Warunki. Nie możesz korzystać z Witryny w żaden sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Witrynę lub przeszkodzić innym osobom w korzystaniu z Witryny i czerpaniu z niej przyjemności. Nie wolno uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnych materiałów ani informacji w żaden sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany za pośrednictwem Witryny.

Cała zawartość zawarta w ramach Usługi, taka jak tekst, grafika, logo, obrazy, a także ich kompilacja oraz wszelkie oprogramowanie wykorzystywane w Witrynie, stanowią własność firmy Sorens lub jej dostawców i są chronione prawem autorskim oraz innymi przepisami, które chronić własność intelektualną i prawa własności. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności, legend lub innych ograniczeń zawartych w takich treściach i nie będzie wprowadzał w nich żadnych zmian.

Nie będziesz modyfikować, publikować, przesyłać, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w transferze lub sprzedaży, tworzyć dzieł pochodnych ani w żaden sposób wykorzystywać jakiejkolwiek treści znajdującej się w Witrynie, w całości lub w części. Treści Sorena nie są przeznaczone do odsprzedaży. Korzystanie z Witryny nie uprawnia Cię do nieuprawnionego korzystania z jakichkolwiek chronionych treści, a w szczególności nie będziesz usuwać ani zmieniać żadnych praw własności ani informacji o przypisaniu do jakiejkolwiek treści. Będziesz korzystać z treści chronionych wyłącznie do użytku osobistego i nie będziesz ich wykorzystywać w żaden inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Sorens i właściciela praw autorskich. Zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw własności do jakichkolwiek chronionych treści. Nie udzielamy żadnych licencji, wyraźnych ani dorozumianych, na własność intelektualną firmy Sorens lub naszych licencjodawców, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach.

Konta osób trzecich

Będziesz mógł połączyć swoje konto Sorens z kontami osób trzecich. Łącząc swoje konto Sorens z kontem strony trzeciej, potwierdzasz i zgadzasz się, że wyrażasz zgodę na ciągłe udostępnianie informacji o Tobie innym (poprzez ustawienia prywatności w witrynach stron trzecich). Jeśli nie chcesz, aby informacje o Tobie były udostępniane w ten sposób, nie korzystaj z tej funkcji.

Użytkownicy międzynarodowi

Usługa jest kontrolowana, obsługiwana i administrowana przez firmę Sorens z naszych biur w USA. Jeśli uzyskujesz dostęp do Usługi z lokalizacji poza USA, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystać z Treści Sorens dostępnych za pośrednictwem witryny www.sorenscosmetics.eu w żadnym kraju ani w żaden sposób zabroniony przez obowiązujące przepisy, ograniczenia lub regulacje.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Sorens, jej kadrę kierowniczą, dyrektorów, pracowników, agentów i strony trzecie przed wszelkimi stratami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) związanymi lub wynikającymi z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub usług, wszelkich wpisów użytkowników dokonanych przez Ciebie, naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek warunków niniejszej Umowy lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek praw strony trzeciej, lub naruszenia przez Ciebie jakichkolwiek obowiązujących praw, zasad i przepisów. Sorens zastrzega sobie prawo do przejęcia na własny koszt wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi kwestiami podlegającymi zabezpieczeniu przez Ciebie, w takim przypadku będziesz w pełni współpracować z Sorens w zapewnieniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Arbitraż

W przypadku, gdy strony nie będą w stanie rozstrzygnąć jakiegokolwiek sporu między nimi wynikającego z lub dotyczącego niniejszych Warunków lub jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków, czy to na podstawie umowy, deliktu, czy innego prawa lub na zasadzie słuszności w zakresie odszkodowania lub innego zadośćuczynienia, wówczas taki spór zostanie rozstrzygnięty wyłącznie w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z Federalną Ustawą o arbitrażu, prowadzonego przez jednego neutralnego arbitra i administrowanego przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe lub podobną służbę arbitrażową wybraną przez strony, w miejscu wspólnie uzgodnionym przez strony . Orzeczenie arbitra będzie ostateczne i orzeczenie może zostać wydane na jego podstawie w dowolnym właściwym sądzie. Jeżeli jakiekolwiek prawne lub słuszne działanie, postępowanie lub arbitraż wynika z niniejszego Regulaminu lub dotyczy go, strona wygrywająca będzie uprawniona do odzyskania swoich kosztów i uzasadnionych honorariów adwokackich. Strony zgadzają się na rozstrzyganie wszelkich sporów i roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami lub wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków, bezpośrednio lub pośrednio, w tym roszczeń deliktowych wynikających z niniejszych Warunków. Strony zgadzają się, że federalna ustawa o arbitrażu reguluje interpretację i egzekwowanie tego postanowienia. Całość sporu, w tym zakres i wykonalność niniejszego postanowienia o arbitrażu, zostanie rozstrzygnięta przez Arbitra. Niniejsze postanowienie dotyczące arbitrażu pozostaje w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

Zrzeczenie się pozwu zbiorowego

Wszelkie arbitraże na podstawie niniejszego Regulaminu będą prowadzone indywidualnie; arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe/przedstawicielskie/zbiorowe są niedozwolone. STRONY UZGADNIAJĄ, ŻE STRONA MOŻE WNOSIĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO DRUGIEJ STRONY TYLKO W OBOWIĄZKU KAŻDEJ STRONY, A NIE JAKO POWÓD LUB CZŁONEK ZBIOROWY W JAKIMKOLWIEK DOMNIEMANYM POSTĘPOWANIU ZBIOROWYM I/LUB REPREZENTACYJNYM, NA PRZYKŁAD W FORMIE PRYWATNEGO PROKURATORA GENERALNEGO POZWU INNY. Co więcej, jeśli zarówno Ty, jak i Sorens nie zgodzicie się inaczej, arbiter nie może łączyć roszczeń więcej niż jednej osoby i nie może w inny sposób przewodniczyć żadnej formie postępowania przedstawicielskiego lub postępowania zbiorowego.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE LUB DOSTĘPNE W WITRYNIE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. ZMIANY SĄ OKRESOWO DODANE DO INFORMACJI W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. SORENS COSMETICS, LLC I/LUB JEJ DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W STRONIE.

SORENS COSMETICS, LLC I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ CO DO PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI I DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK ZAWARTYCH W WITRYNIE W JAKIKOLWIEK CELU. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO WSZYSTKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ GWARANCJI ANI JAKIEGOKOLWIEK WARUNKÓW. SORENS COSMETICS, LLC I/LUB JEJ DOSTAWCY NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE NINIEJSZYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH GRAFIK, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI LUB WARUNKÓW WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZANIA PRAW MENT .

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU SORENS COSMETICS, LLC I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE SZKODY ANI JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKODY ZA STRATY UŻYTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW WYNIKAJĄCYCH LUB W JAKIKOLWIEK ZWIĄZANY Z KORZYSTANIEM LUB WYDAJNOŚCIĄ STRONY, Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z STRONY LUB ZWIĄZANYCH Z USŁUG, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJI , OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE GRAFIKI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY, NIEZALEŻNIE OD UMOWY, DELIKTU, ZANIEDBANIA, ŚCIŚŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB W INNY SPOSÓB, NAWET JEŚLI SORENS COSMETICS, LLC LUB DOWOLNY Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI USZKODZEŃ. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB PRZYPADKOWE, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEŚLI NIE JESTEŚ ZADOWOLONY Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY LUB DOWOLNEGO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY.

Zakończenie/ograniczenie dostępu

Sorens zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zakończenia dostępu użytkownika do Witryny i powiązanych usług lub dowolnej jej części w dowolnym momencie i bez uprzedzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo niniejsza umowa podlega prawu stanu Nowy Jork i niniejszym wyrażasz zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość sądów w Nowym Jorku we wszystkich sporach wynikających lub związanych z korzystaniem z Witryny . Korzystanie z Witryny jest niedozwolone w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której nie obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, w tym między innymi niniejsza sekcja.

Użytkownik zgadza się, że pomiędzy nim a Sorens w wyniku niniejszej umowy lub korzystania z Witryny nie istnieje żadna spółka joint venture, spółka, zatrudnienie ani relacja agencyjna. Wykonanie przez firmę Sorens niniejszej umowy podlega obowiązującym przepisom prawa i procesom prawnym, a żadne postanowienie tej umowy nie stanowi odstępstwa od prawa firmy Sorens do stosowania się do żądań lub wymogów organów rządowych, sądowych i organów ścigania związanych z korzystaniem przez użytkownika z Witryny lub informacji przekazywanych firmie lub zebranych przez Sorens na temat takiego użycia. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej umowy zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną w świetle obowiązującego prawa, w tym między innymi zrzeczenia się gwarancji i ograniczenia odpowiedzialności określone powyżej, wówczas nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie uznane za zastąpione ważnym, wykonalnym postanowieniem, które najściślej odpowiada intencji pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje w mocy.

O ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej, niniejsza umowa stanowi całość umowy między użytkownikiem a firmą Sorens dotyczącą Witryny i zastępuje wszelką wcześniejszą lub równoczesną komunikację i propozycje, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między użytkownikiem a firmą Sorens dotyczące Witryny. Drukowana wersja niniejszej umowy oraz wszelkie zawiadomienia przekazane w formie elektronicznej będą dopuszczalne w postępowaniach sądowych lub administracyjnych opartych na niniejszej umowie lub z nią związanych w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i rejestry biznesowe pierwotnie wygenerowane i przechowywane w formie drukowanej formularz. Wyraźnym życzeniem stron jest, aby niniejsza umowa i wszystkie powiązane dokumenty zostały sporządzone w języku angielskim.

Zmiany Warunków

Sorens zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany Warunków, na jakich oferowana jest witryna www.sorenscosmetics.eu. Najbardziej aktualna wersja Warunków zastąpi wszystkie poprzednie wersje. Sorens zachęca Cię do okresowego przeglądania Warunków, aby być na bieżąco z naszymi aktualizacjami.

Skontaktuj się z nami

Sorens z radością przyjmie Twoje pytania i uwagi dotyczące Warunków:

Plac Roberta Schumana nr 2-4, poziom 6,1040 Bruksela

Adres e-mail: info@sorenscosmetics.eu

telefon: +32- 02 403 3679

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋