ALGEMENE &VOORWAARDEN

ALGEMENE &VOORWAARDEN

Dit is de overeenkomst tussen Gebruiker en www.sorenscosmetics.com

Welkom op www.sorenscosmetics.eu. De website van Sorens Cosmetics (www.sorenscosmetics.eu) bestaat uit een aantal online pagina’s. Het gebruik van www.sorenscosmetics.eu ,LLc(“Sorens”) www.sorenscosmetics.eu wordt u aangeboden op voorwaarde dat u zich houdt aan alle toepasselijke voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen. Door www.sorenscosmetics.com te gebruiken, gaat u akkoord met al deze voorwaarden. Neem de tijd om deze voorwaarden grondig door te lezen en bewaar een kopie ervan voor uw administratie.

Sorenscosmetics.com is een e-commercesite

Sorenscosmetics.com is een e-commercesite-Om te adverteren en producten van Sorens Cosmetics te verkopen, werd de online winkel Sorens Cosmetics opgericht.

Privacy

Het privacybeleid van Sorens bepaalt hoe u www.sorenscosmetics.com gebruikt Lees ons privacybeleid, dat ook de site regelt en bezoekers laat weten hoe we hun persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken.

Elektronische communicatie.

Elektronische communicatie omvat het gebruik van de website www.sorenscosmetics.com of het e-mailen van Sorens U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch, via e-mail en op de Site geven, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk is.U stemt er ook mee in om elektronische communicatie van ons te ontvangen.

Gebruikers account

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het privé houden van uw wachtwoord en accountgegevens, het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw computer, en stemt u ermee in verantwoordelijkheid te nemen voor alle acties die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Uw account kan niet worden overgedragen, toegewezen of anderszins worden gewijzigd in een andere persoon of organisatie. U erkent dat Sorens niet verantwoordelijk is voor toegang van derden tot uw account als gevolg van diefstal of verduistering van uw account. Naar eigen goeddunken hebben Sorens en zijn gelieerde ondernemingen het recht om diensten te weigeren of te annuleren, accounts te sluiten of inhoud te verwijderen of aan te passen.

Kinderen onder de 13

Online of offline, Sorens verzamelt nooit opzettelijk persoonsgegevens van personen onder de dertien jaar. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u www.sorenscosmetics.eu alleen gebruiken met toestemming van een ouder of voogd.

Terugbetalings- en retourbeleid

Wij aanvaarden wel retourzendingen als de producten niet beschadigd zijn en meer dan 20% van het totale nettogewicht gebruikt is. Het tijdsbestek voor het retourneren is 30 dagen vanaf de verzenddatum en de terugbetaling wordt verwerkt tot 7 werkdagen na ontvangst van de producten. Het retourlabel wordt verstrekt en de terugbetaling wordt teruggestort via dezelfde betaalmethode. Als de retourzending wordt geprobeerd na 30 dagen vanaf de oorspronkelijke verzenddatum, behouden wij ons het recht voor om de terugbetaling/retour te weigeren.

Om producten te ruilen, moeten ze in de originele verpakking en ongebruikt worden teruggestuurd. Een retourlabel zal u worden verstrekt. We behouden ons het recht voor om de omruiling te weigeren als deze wordt geprobeerd binnen 15 dagen na de oorspronkelijke verzenddatum of als we constateren dat de producten op enigerlei wijze zijn gebruikt of beschadigd. Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen via info@sorenscosmetics.com

Links naar sites/diensten van derden

Er kunnen verbindingen zijn met andere websites (“Gelinkte sites”) op www.sorenscosmetics.eu. De Gelinkte Sites vallen niet onder de controle van Sorens en Sorens is niet aansprakelijk voor de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet beperkt tot links op een Gelinkte Site, wijzigingen of updates van een Gelinkte Site, of enig ander gebruik van een Gelinkte Site. U ontvangt deze connecties alleen voor uw gemak van Sorens, en de aanwezigheid van een link duidt niet op de sponsoring van Sorens van de gelinkte site of enige connectie met de makers ervan

Bepaalde diensten die via www.sorenscosmetics.eu beschikbaar worden gesteld, worden geleverd door sites en organisaties van derden. Door een product, dienst of functionaliteit te gebruiken die afkomstig is van het domein www.sorenscosmetics.eu, erkent u en stemt u er hierbij mee in dat Sorens dergelijke informatie en gegevens mag delen met elke derde partij waarmee Sorens een contractuele relatie heeft om het gevraagde product, de dienst, of functionaliteit namens gebruikers en klanten van www.sorenscosmetics.eu.

Geen verboden gebruik/intellectueel eigendom

U krijgt strikt volgens deze gebruiksvoorwaarden een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van www.sorenscosmetics.eu. . Deze licentie is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar. U belooft Sorens dat u de site niet zult gebruiken voor doeleinden die illegaal zijn of verboden zijn door deze voorwaarden als voorwaarde voor het gebruik van de site. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Site kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of aantasten of het gebruik en genot van de Site door een andere partij kan verstoren. U mag geen methoden gebruiken die de Site niet specifiek toegankelijk heeft gemaakt of waarin niet is voorzien om materiaal of informatie te verkrijgen of proberen te verkrijgen.

Alle software die op de Site wordt gebruikt, samen met alle tekst, afbeeldingen, logo’s en andere informatie die deel uitmaakt van de Service, is eigendom van Sorens of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten die intellectueel eigendom en eigendomsrechten beschermen. U stemt ermee in om alle copyright- en andere eigendomskennisgevingen, legenda’s of andere beperkingen in dergelijke inhoud te observeren en na te leven en zult daarin geen wijzigingen aanbrengen.

De inhoud van de site, geheel of gedeeltelijk, mag niet worden gewijzigd, gepubliceerd, verzonden, reverse-engineered, overgedragen, verkocht, gebruikt in afgeleide werken of anderszins door u worden geëxploiteerd. De inhoud van Soren is niet bedoeld voor wederverkoop. Uw gebruik van de Site geeft u niet het recht om enig ongeoorloofd gebruik te maken van enige beschermde inhoud, en in het bijzonder zult u geen eigendomsrechten of toeschrijvingskennisgevingen in welke inhoud dan ook verwijderen of wijzigen. U zult beschermde inhoud uitsluitend voor persoonlijk gebruik gebruiken en geen ander gebruik van de inhoud maken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sorens en de eigenaar van het auteursrecht. U erkent dat toegang tot beschermd materiaal u geen eigendomsrechten verleent. Behalve zoals specifiek toegestaan door deze Voorwaarden, geven we u geen andere licenties, expliciet of impliciet, op het intellectuele eigendom van Sorens of onze licentiegevers.

Accounts van derden

U kunt uw Sorens-account koppelen aan accounts van derden. Door uw Sorens-account aan uw account van derden te koppelen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u instemt met het voortdurend vrijgeven van informatie over u aan anderen (via uw privacy-instellingen op die sites van derden). Maak geen gebruik van deze functie als u niet wilt dat informatie over u op de hierboven beschreven manier wordt verspreid.

Internationale gebruikers

De Service wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door Sorens vanuit onze kantoren in de VS. Indien u de Dienst bezoekt vanuit een locatie buiten de VS, bent u verantwoordelijk voor het naleven van alle lokale wetten. U stemt ermee in dat u de Sorens-inhoud waartoe u toegang krijgt via www.sorenscosmetics.eu niet zult gebruiken in welk land of op welke manier dan ook die verboden is door toepasselijke wetten, beperkingen of voorschriften.

vrijwaring

U stemt ermee in om Sorens, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten en derden schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief redelijke advocatenhonoraria) die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van of onvermogen om de Site of diensten te gebruiken, eventuele door u geplaatste gebruikersposts, uw schending van enige voorwaarden van deze Overeenkomst of uw schending van rechten van een derde partij, of uw schending van toepasselijke wetten, regels of voorschriften. Sorens behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van elke zaak die anders op eigen kosten door u zou kunnen worden vergoed.

Arbitrage

In het geval dat de partijen er niet in slagen een geschil tussen hen op te lossen dat voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden, of enige bepaling hiervan, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad, of anderszins op grond van de wet of in billijkheid voor schadevergoeding of enige andere vorm van voorziening, dan een dergelijk geschil zal alleen worden opgelost door definitieve en bindende arbitrage onder de Federal Arbitration Act, uitgevoerd door één enkele neutrale arbiter en beheerd door de American Arbitration Association, of een soortgelijke arbitragedienst geselecteerd door de partijen, op een locatie die wederzijds door de partijen is overeengekomen. . De beslissing van de arbiter is definitief en elke bevoegde rechtbank kan uitspraak doen op basis van de beslissing van de arbiter. Indien enige juridische of billijke actie, procedure of arbitrage voortvloeit uit of betrekking heeft op deze Algemene Voorwaarden, heeft de winnende partij het recht om haar kosten en redelijke advocatenhonoraria terug te vorderen. De partijen komen overeen om alle geschillen en claims met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, direct of indirect, te beslechten, met inbegrip van onrechtmatige daadclaims die het gevolg zijn van deze Algemene Voorwaarden. De partijen zijn overeengekomen dat de federale arbitragewet zal worden gebruikt als leidraad voor de interpretatie en toepassing van dit artikel. Het gehele geschil, inclusief de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze arbitragebepaling, zal worden bepaald door de arbiter. Dit gedeelte met betrekking tot arbitrage blijft van kracht, zelfs als deze Algemene voorwaarden zijn beëindigd.

Ontheffing van groepsvorderingen

Elk geschil dat onderworpen is aan arbitrage in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden, zal op individuele basis worden behandeld, en er worden geen groeps- of representatieve of collectieve acties getolereerd of toegestaan. DE PARTIJEN GAAN ERMEE AKKOORD DAT EEN PARTIJ ALLEEN CLAIMS TEGEN DE ANDER KAN INSTELLEN IN DE HOEDANIGHEID VAN IEDEREEN, EN NIET ALS EISER OF KLASSELID IN EEN VERMEENDE KLASSE-, COLLECTIEVE EN/OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE, ZOALS IN DE VORM VAN EEN PRIVAAT-ADVOCAAT-GENERAAL ACTIE TEGEN DE ANDERE. Verder, tenzij zowel u als Sorens anders overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de vorderingen van één persoon consolideren en mag hij op geen enkele andere manier leiding geven aan enige vorm van een vertegenwoordiger of groepsprocedure.

Disclaimer van aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat de informatie, software, goederen en diensten die door of toegankelijk zijn via de website typografische fouten of onjuistheden bevatten. Het hier getoonde materiaal wordt regelmatig bijgewerkt. Sorens Cosmetics, llc en/of haar leveranciers kunnen op elk moment ervoor kiezen om wijzigingen aan te brengen aan de website om de functionaliteit te verbeteren of om fouten te corrigeren.

Sorens Cosmetics, L.L.C. en/of haar leveranciers garanderen of garanderen niet dat de informatie, software, goederen, diensten en bijbehorende afbeeldingen op de site geschikt, betrouwbaar, beschikbaar, tijdig of nauwkeurig zijn voor welk doel dan ook. Alle bovengenoemde informatie, software, goederen, diensten en bijbehorende afbeeldingen worden geleverd “zoals ze zijn” voor zover toegestaan onder de relevante wetgeving, zonder enige garantie of voorwaarde van welke aard dan ook. Met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen wijzen sorens Cosmetics, llc en/of haar leveranciers hierbij alle garanties en voorwaarden af, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk. SORENS COSMETICS, LLC EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN, INCLUSIEF ALLE GEÏMPLICEERDE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IN GEEN GEVAL ZAL SORENS COSMETICS, LLC EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF WELKE SCHADE DAN OOK MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, SCHADE VOOR VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINSTEN, VOORTVLOEIEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE, MET DE VERTRAGING OF ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE SITE OF GERELATEERDE DIENSTEN, DE LEVERING VAN OF HET FALEN IN HET LEVEREN VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN GERELATEERDE AFBEELDINGEN VERKREGEN VIA DE SITE, OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN SORENS COSMETICS, LLC OF EEN VAN HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, IS HET MOGELIJK DAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. INDIEN U ONTEVREDEN BENT OVER EEN DEEL VAN DE SITE, OF OVER EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE HET GEBRUIK VAN DE SITE TE STAKEN.

Beëindiging/Toegangsbeperking

Sorens behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de site en de bijbehorende diensten of een deel daarvan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, wordt deze overeenkomst beheerst door de wetten van de staat New York en u stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van rechtbanken in New York voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Site. Gebruik van de Site is niet toegestaan in enig rechtsgebied waar niet alle bepalingen van deze Voorwaarden van kracht zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, deze sectie.

U gaat ermee akkoord dat er geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap relatie bestaat tussen u en Sorens als gevolg van deze overeenkomst of het gebruik van de Site. Op de uitvoering van deze overeenkomst door Sorens zijn bestaande wetten en juridische processen van toepassing, en niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht van Sorens om te voldoen aan verzoeken of eisen van de overheid, rechtbanken en wetshandhavingsinstanties met betrekking tot uw gebruik van de Site of aan informatie verstrekt aan of verzameld door Sorens over dergelijk gebruik. Als wordt vastgesteld dat enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is onder de toepasselijke wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot de hierboven uiteengezette garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen, dan wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die komt het meest overeen met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling en de rest van de overeenkomst blijft van kracht.

Tenzij hierin anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Sorens met betrekking tot de Site en vervangt deze alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk, tussen de gebruiker en Sorens met betrekking tot de Site. Een gedrukte versie van deze overeenkomst en elke kennisgeving in elektronische vorm zijn toelaatbaar in gerechtelijke of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdend met deze overeenkomst, in dezelfde mate en onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en documenten die oorspronkelijk zijn gegenereerd en bewaard in gedrukte vorm. formulier. Het is de uitdrukkelijke wens van de partijen dat deze overeenkomst en alle bijbehorende documenten in het Engels worden geschreven.

Wijzigingen in voorwaarden

Sorens behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Voorwaarden waaronder www.sorenscosmetics.eu wordt aangeboden te wijzigen. De meest recente versie van de Voorwaarden heeft voorrang op alle voorgaande versies. Sorens raadt u aan de Voorwaarden regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van onze updates.

Neem contact met ons op

Sorens verwelkomt uw vragen of opmerkingen over de Voorwaarden:

Robert Schumanplein nr. 2-4, niveau 6,1040 Brussel

E-mailadres: info@sorenscosmetics.eu

telefoon: +32- 02 403 3679

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies. 

Open chat
Hello, How can i help you?
Hello 👋